Pelanjutan tempoh percubaan diberi kepada seseorang pegawai sekiranya pegawai tersebut gagal memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi skim masing-masing dalam tempoh percubaan asalnya. Dokumen yang diperlukan adalah:

  1. Borang Perakuan Pelanjutan Tempoh Percubaan-Jadual Keempat - (Lampiran A Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2018); dan
  2. Senarai Semak Perakuan Urusan Pelanjutan Tempoh Percubaan (Lampiran B Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2018)

Kategori Pelanjutan Dalam Tempoh Percubaan

Ketua Jabatan hendaklah memperakukan PTP pegawai dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh pegawai itu didapati perlu bagi pelanjutan dengan mengemukakan perakuan berikut:

  1. Pelanjutan Tanpa Denda - membolehkan pegawai menerima pergerakan gaji tahunan; dan
  2. Pelanjutan Dengan Denda - tiada pergerakan gaji tahunan bagi tempoh percubaan yang dilanjutkan tersebut dan tarikh pergerakan gaji tahunan berubah apabila disahkan dalam perkhidmatan.

Peraturan/ Pekeliling/ Surat Pekeliling Yang Berkaitan

  1. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 (P.U.(A) 1/2012); dan
  2. Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2018 - Tatacara Pelanjutan Tempoh Percubaan.

Pilihan W3C

Pilihan Warna:
blue green oren
Saiz Tulisan:
  • Arial
  • Calibri
  • Times New Roman

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.